Sunday, June 25, 2006

Ano ang ‘Prenatal Care’?


Layunin:
Ang layunin ng ‘Prenatal care’ ay masigurado ang lahat ng pagbubuntis ay tutuloy sa wasto at malusog na sanggol na walang idudulot na sakit o kumplikasyon sa kalusugan ng kanyang ina.

Ang unang konsepto ng ‘Prenatal Care’ ay sa pamamagitan nang pakikipagtulungan ng mga sektor pangkalusugan tulad ng mga doktor at narses upang makabuo nang isang programa ukol sa maganda at malusog na pagbubuntis. Noong 1901, sa Boston, Massachusetts sa Amerika si Misis William Lowell Putman ng ‘Boston Infant Services Department’ ay gumawa nang isang programa para bumisita ang mga narses sa mga ina na nanganak sa kanilang bahay o kaya sa isang maliit na klinika. Ang unang programang ito ay naging matagumpay at nasundan pa nang isang ‘Out-Patient Clinic Department’ noong 1911, upang masiguro na magpatala ang mga buntis hanggat maaga para matulungan sila sa kanilang pagdadalang tao. Dahil dito napababa ang pagkamatay nang mga sanggol dulot nang komplikasyon sa pagbubuntis sa ika-apat na pung porsiyento. Itong mga sumunod na dekada ay dumami ang mga organisadong ‘Prenatal Care Services’ para sa lahat nang magiging ina at kanilang mga anak. Kaya ito ay nagdulot nang pagtaas nang kaisipan ng magiging ina na mag-pakonsulta sa unang trimestri nang kanilang pag-bubuntis. Sumunod na kanilang ginawa ang pagbibigay nang serbisyo sa mga liblib na pook upang maipataas ang kamalayang dulot nang wasto at sapat na kaalaman para maihinto ang mga di-magandang mangyayari sa kanilang pagbubuntis.


Ang ‘Prenatal care’ ay isang uri nang gabay pang-kalusugan para sa magiging ina at anak nito.
 1. Kumuha nang maagang ‘prenatal care’ kung ikaw ay nagdadalang tao. Pwede kang kumuha nang serbisyo nang isang pribadong doktor o sa isang ‘health care center’ sa baranggay.
 2. Ang iyong doktor o isang baranggay ‘health clinic’ ay gagawa na iskedyul nang iyong pagbisita sa kanila. Gawing pirmihan ito para ma-pangalagaan ang inyong kalusugan at magiging anak.

Bakit kailangan ang palagiang ‘prenatal care’ ?
Ang pagkakaroon nang palagiang ‘Prenatal care’ ay makakatulong sa pag-papanatili nang inyong matiwasay na pagbubuntis. Batay sa mga pag-aaral ang mga ina na di-naka ‘prenatal care’ ay tatlong beses na mababa ang magiging timbang nang sanggol at limang beses na pwedeng ikamatay nang isang ina.
Ang mga nangangalaga nang inyong kalusugan at sanggol ay madali at maaagapan nila agad ang magiging suliranin sa inyong pagbubuntis kung ang mga nag-dadalang tao ay regular na kumukonsulta sa kanilang mga mang-gagamot.

Ano ang mga salik nang ‘Prenatal Care’? (ACOG, 1995)
 1. Sistematikong pagsusuri nang mga ‘risks’ sa pamamagitan nang ‘reproductive, family, medical, nutritional, drug exposure at iba pang mga isyu pang-kalusugan.
 2. Pagbibigay nang mga edukasyong pang-kalusugan. Edukasyon sa mga ‘Risks factors’ ang mga sanhi nang ‘Preterm labor’, ‘intra-uterine growth restriction’, diabetes, hypertension, at impeksiyon
 3. Pagbibigay kaalaman sa mga masamang epekto nang isyung medikal
 4. Pagtalakay sa mga ‘genetic problem’ o ‘newborn screening’
 5. Ang pag-papabakuna laban sa rubella at mga impeksiyon.
 6. Ang pag-susuri at pag-rekomenda nang angkop na timbang para sa taas.
 7. Pag-talakay sa mga isyong sosyal, pinansyal at sikolohikal ukol sa pag-bubuntis.
 8. Pag-talakay tungkol sa tamang agwat nang mga anak
 9. Pagbibigay importansiya sa maaga at tuloy-tuloy na ‘Prenatal Care’
 10. Pag-rekomenda sa pag-tukoy at pag-alam nang buwanang dalaw.

Posted by Block 10a @ 9:26 PM

Buy Baby T-shirts with these Designs


Iba pang Websites

This Blog is being maintained by
UP College of Medicine Class 2008 Block 10A.
Vanessa Torres
Allen Tria
Jackie Uy
Irish Valiña
Cherry Valino
Ariel Valones
Ivan Vicente
Vinci Villafuerte